Medezeggenschapsraad


In de MR zitten gekozen vertegenwoordigers van de ouders en het personeel. De leden van de MR worden voor een periode van drie jaar gekozen. Aftreden geschiedt volgens een rooster van aftreden. De MR is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen en wordt minstens twee maal per jaar in de gelegenheid gesteld de algemene gang van zaken in de school met het bevoegd gezag te bespreken.
De taken, bevoegdheden, inrichting en werkwijze van de MR zijn vastgesteld in een reglement. Omdat een MR een officieel inspraakorgaan is, is er in tegenstelling tot de ouderraad, geen aparte MR voor onze locatie.
Onze locatie neemt met twee ouders en twee personeelsleden deel in de MR van obs De Wilgen waar wij sinds 1 augustus 2006 mee                                                                         gefuseerd zijn.